پوکه

پوکه معدنی

پوکه معدنی و قیمت پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی و قیمت پوکه معدنی قروه مواد معدنی یک عنصر یا ترکیب غیر طبیعی معدنی طبیعی است که دارای ساختار منظم داخلی و ترکیب شیمیایی خاص، فرم کریستال و خواص فیزیکی است. مواد معدنی ممکن است فلزی مانند طلا…

مشخصات پوکه معدنی قروه

مشخصات پوکه معدنی قروه

  مشخصات پوکه معدنی قروه متشکل از گدازه های آتشفشان هست که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و دارای مشخصات زیر می باشد:: کیفیت و استحکام…