مقایسه ا

مشخصات پوکه معدنی قروه

مشخصات پوکه معدنی قروه

  مشخصات پوکه معدنی قروه متشکل از گدازه های آتشفشان هست که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و دارای مشخصات زیر می باشد:: کیفیت و استحکام…