بسته بندی پوکه قروه

بسته بندی پوکه قروهReviewed by پوکه قروه on Nov 20Rating: 5.0پوکه قروهبسته بندی پوکه قروه با توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازارهای فروش و عرضه خدمات و کالا های متنوع با برند های گوناگون ، نیاز به فراهم آوردن بستر های جدید متناسب با پیشرفت­های صورت گرفته در صنعت ساختمان و در جهت پاسخگویی به نیازهای جدید، تحولات و پیشرفت­های زیادی که در صنایع تولید پوکه معدنی ساختمانی صورت گرفته است میباشد.

 پوکه قروه

پوکه قروه با توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازارهای فروش پوکه قروه در شهرستان قروه  و عرضه خدمات و کالا های متنوع با برند های گوناگون ، نیاز به فراهم آوردن بستر های جدید متناسب با پیشرفت­های صورت گرفته در صنعت ساختمان و در جهت پاسخگویی به نیازهای جدید، پوکه قروه تحولات و پیشرفت­های زیادی که در صنایع تولید پوکه معدنی ساختمانی صورت گرفته است میباشد.

دفتر تهییه و تامین پوکه قروه ساختمانی فلاح   معدن پوکه مفتخر است که با تشکیل نهادی دانش محور و تمرکز بر روی «زنجیره تأمین»،

تلاش نموده است با پشتوانه تجربه و آگاهی همه جانبه با انتخاب بهترین ها( محصول – تولیدکننده – عوامل حمل و نقل )

خدمات خود را هم راستا با نیازهای نوین و رو به رشد این بخش به بهترین نحو ممکن ارائه نماید.

سنگ ابنما پوکه ای

پوکه قروه

کیفیت پوکه قروه

یکی از مسائل مهم در ساخت و ساز می باشد . کلیه پوکه معدنی های  ارائه شده دارای تاییدیه ی آزمایشگاهی و استاندارد می باشد

مشاوره و همکاری در انتخاب نوع پوکه معدنی

تأمین محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در کوتاه ترین زمان

تأمین کلیه مصالح و لوازم ساختمانی و در نتیجه طرف حساب بودن با یک تأمین کننده

پوکه قروه

پوکه قروه

بسته بندی توسط کیسه های ۶۲  و ۵۰ لیتری ضد اب و مقاوم با هزینه بسیار مناسب

مزایای بسته بندی پوکه معدنی

۱٫حمل ونقل اسان

۲٫ جلوگیری از هدر رفت پوکه معدنی و الودگی محیط

۳٫قابلیت شمارش و اندازه گیری اسان

۴٫قابلیت تشخیص کیفیت پوکه معدنی درجه ۱ و۲و۳

۵٫مناسب برای مناطق پر ازدهام شهری که از اشغال پیاده رو ومحیط کارگاه جلوگیری میشود

۶٫قابلیت وزن کردن کیسه ها به صورت انتخابی که در تشخیص کیفیت پوکه معدنی نقش بسزایی داد

۷٫کیسه های  کوچک پر شده با پوکه معدنی با وزن استاندارد ۳۰ کیلو گرم حمل کیسه ها را  بسیار اسان  مینماید.

پوکه قروه

پوکه قروه

لیست قیمت پوکه بسته بندی شده وکرایه حمل تا مقصد

بسته بندی پوکه معدنی

بسته بندی  پوکه معدنی فندقی ۶۲لیتری با وزن ۳۰ کیلو گرم درجه ۱

بسته بندی پوکه معدنی فندقی ۵۰لیتری با وزن ۲۶ کیلو گرم  درجه ۱

بسته بندی پوکه معدنی فندقی ۶۲لیتری با وزن ۴۰ کیلو گرم درجه ۲

بسته بندی پوکه معدنی فندقی ۵۰لیتری با وزن ۳۵ کیلو گرم درجه ۲

بسته بندی پوکه معدنی بادامی ۶۲لیتری با وزن ۴۰ کیلو گرم درجه ۲

بسته بندی پوکه معدنی بادامی ۵۰لیتری با وزن ۳۵ کیلو گرم درجه ۲

بسته بندی پوکه معدنی بادامی ۵۰لیتری با وزن ۲۳ کیلو گرم درجه ۱

بسته بندی پوکه معدنی بادامی ۶۲لیتری با وزن ۲۸ کیلو گرم درجه ۱

لازم به ذکر میباشد که هزینه های زیر به عهده فروشنده میباشد

پوکه قروه

پوکه قروه

۱٫ هزینه مربوط به بارگیری وپرکردن کیسه دربسته بندی پوکه معدنی

۲ .هزینه دوختن کیسه هادربسته بندی پوکه معدنی

۳٫ هزینه خود پوکه معدنی بسته بندی پوکه معدنی

سایر هزینه ها از قبیل ارسال پوکه معدنی به مقصد مورد تقاضای مشتری وتخلیه بار در مقصد به عهده خریدار میباشد بسته بندی پوکه معدنی

کاربردهای پوکه معدنی قروه :

پوکه ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

–  ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺳﺎزه ای و ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﻏﻴﺮ ﺳﺎزه ای (ﻫﻤﭽﻮن دﻳﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ۳D Panel)

–  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﺒﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـــــﺎزه ای و ﻏــﻴﺮﺳـــــﺎزه ای ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺗـــﻼف اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ و اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻳﻘﻬﺎی ﺻﻮﺗﻲ

–  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه درﻛﻔﺴﺎزی ﻃﺒﻘﺎت ﺳـــــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟـــــﻮﻟـــﻪﻫﺎی ﺗـﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

–  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﭘﺸﺖ دﻳﻮارﻫﺎی ﺣﺎﺋﻞ

–  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻻﻳﻨﻴﻨﮓ ﺑﺘﻨﻲ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮی و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ زﻫﻜﺸﻲ در ﺻﻨﻌﺖ راﻫﺴﺎزی

–  اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ﻛﻢ آب در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺎورزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن درﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب

پوکه قروه

پوکه قروه

پوکه قروه

پوکه قروه

نظر خودتون را در باره این پست بنویسید